Tên miền thẻ chức vụ chair.UAH.ldu.vn (người đứng đầu UAH.ldu.vn) của

(Your Full Name)

Từ 1/1/2019 đến nay

Information / Thông tin thành viên

Full Name / Họ tên: Your Name

My CVname.com / CVname của tôi: YourCVname.CVname.com

My minorCV.com / Hồ sơ tóm lược: YourCVname.minorCV.com

My majorCV.com / Website của tôi: YourCVname.majorCV.com

My mainCV.com / Hồ sơ chính của tôi: YourCVname.mainCV.com

My donationCV.com / Hồ sơ tài trợ của tôi: YourCVname.donationCV.com

My voteCV.com / Hồ sơ bình chọn của tôi: YourCVname.voteCV.com

My mother country / Tôi là người gốc: Vietnam

My nationality / Quốc tịch: Vietnam

Born in / Nơi sinh: Gia Lai province, Vietnam

Date of Birth / Ngày sinh: 24-12-1995

Kết quả bình chọn

Ngày 1/2/2022 đã được các thành viên bình chọn chức vụ này

Bình chọn tại send.YourCVname.voteCV.com

Một số bình chọn tiêu biểu trên YourCVname.voteCV.com

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

[Nội dung bình chọn]

Tóm lược các hoạt động trong thời gian giữ chức vụ này

Đang cập nhật